اگزیست در ویکی پدیا

logowhite

اگزیست به معنای ماندنی

برگرفته از مکتب existentialism(اگزیستانسیالیسم)

در این مکتب انسان انقدر در تعیین چگونگی خود مختار است که در مورد این مکتب این چنین میگویند:

«من می‌اندیشم پس هستم» دکارت

آلبر کامو می‌گوید «من طغیان می‌کنم پس هستم».

در این مکتب انسان آنقدر در تعیین چگونگی خود مختار است که

«سارتر» میگوید:” اگر یک فلج مادر زاد قهرمان المپیک نشود خودش مقصر بوده

معنای اگزیست EXIST در ویکی پدیا